Midtre Gauldal - pleie og omsorg i endring

Ha litt tålmod med oss politikere, dette er en alvorlig sak for de eldre og syke i Midtre Gauldal.

Brukerne blir godt tatt vare på – manglene er nok mer på systemnivå og dette må ledelsen ta tak i.

ENHETSLEDER: Bygdelista reagerer på at enhetsleder går lenger enn kommunestyrets vedtak legger opp til, skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt i januar da enhetsleder Kristin Grindstuen la fram en plan for hvordan enheten pleie og omsorg skal kutte 7,1 millioner kroner de kommende fire årene.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Viser til intervju med enhetsleder Kristin Grindstuen i Trønderbladet 10. mars. Budskapet er blant annet at eldreomsorgen i kommunen må omstruktureres.

Eldreomsorgen i Midtre Gauldal har vært under omlegging i mange år allerede. Fra 2004 ble sykehjemmet utvidet til 76 plasser, vi drev i tillegg 3 tradisjonelle aldershjem frem til cirka år 2009 med opptil 50 institusjonsplasser. Grunnbemanningen på et aldershjem var minimum 10,5 årsverk pluss, pluss.

Aldershjemmene er omdannet til bo og dagsenter med halvert bemanning - i Budalen er det bare et dagsentertilbud (60 prosent stilling), men et like stort antall eldre som før finner trygghet og kan bo med et slikt tilbud på Singsås og i Soknedal. For sykehjemmet har vi fra 2017 av gått ned på 60 plasser – akkurat like mange som det var da sykehjemmet på Støren åpnet i 1978. Enhetsleder mener at dette er et for raust tilbud for fremtiden.

Antall eldre over 80 år har vært stabilt en tid og er nå økende. Beregninger utført av Trondheimsregionen i 2015 tilsier at Midtre Gauldal fra år 2021 bør ha vel 20 flere institusjonsplasser enn i dag. Enhetsleder Grindstuen mener at sykehjemmet skal fortsette reduksjonen ned henimot 50 institusjonsplasser. På samme tid skal den faste bemanningen i Singsås fases ut. «Folkevett» er et helt nødvendig korrektiv til ekspertvelde, og Bygdelista tillater seg å mane til forsiktighet i denne prosessen. Det blir neppe slutt på å bli så syk eller svekket hvis man lever lenge nok til at man blir ute av stand til å ta vare på seg selv.

Demens er en økende utfordring i dagens samfunn. I noen sammenhenger er det sagt at opp mot 70 prosent av brukerne av ulike tilbud har demens i større og mindre grad, og når demens er uttalt nok så er sykehjemmet riktig omsorgsnivå – eller hva?

Bygdelista reagerer på at enhetsleder går lenger enn kommunestyrets vedtak legger opp til, f. eks. ved å si at ansatte ved Singsås bo og dagsenter må tenke gjennom hvor de vil arbeide når det ikke lenger blir bemanning ved Singsås bo og dagsenter.

Det er vel ikke vanlig å konkludere før kommunestyret har gjort endelig vedtak? Hva skjer med frivilligheten i fremtiden hvis det ikke kan være litt «gi og få»?

Enhetsleder må ha litt tålmod med oss politikere, dette er en alvorlig sak for de eldre og syke i Midtre Gauldal – vi må ha stor sikkerhet for at vi gjør de riktige beslutninger selv om det tar mer tid.

Stjørdal kommune har en bevisst strategi på å styrke sine lokalsamfunn utenom selve Stjørdal (Skatval, Lånke, Hegra) inkludert de lokale bosentra for eldre/syke som har bemanning. Det burde heller ikke for Midtre Gauldal være noe poeng å sentralisere alle omsorgstilbud med bemanning til Støren. Våre bygder trenger også å beholde arbeidsplasser som naturlig kan være her. Unødig pendling er energisløsing for den enkelte arbeidstaker og skadelig for miljøet. Bygdelista vil anbefale å lære av Stjørdal kommune.

I nettutgaven av Trønderbladet 15. mars står det: Midtre Gauldal helsesenter - et godt sted å bo. Jeg var selv pårørende da min mor bodde her vel 7 år før hun døde i 2013. Jeg er enig med tidligere varaordfører Kristin Gunhildsøien. Brukerne blir godt tatt vare på – manglene er nok mer på systemnivå og dette må ledelsen ta tak i.

Harald Rognes, varaordfører