- Forollhogna bør tilbakeføres til samene

Reineier Inge Even Danielsen vil ha tilbake gamle grenser

KJEMPER FOR RETT: Inge Even Danielsen fra Røros er styremedlem i Norske reindriftssamers landsforbund og har involvert seg tungt i den samiske kampen for retter til land og vann. 

– URETT: Inge Even Danielsen meiner de fleste lover som har blitt laga om reindrift har vært for å forhindre tamreindrift. Nå jobber han for å øke samenes rettigheter. 

New Articles

- Samene ble regelrett jaga fra Forollhogna. De har drevet med rein i området i uminnelige tider, sier Danielsen.Stortinget skal ta stilling til hvilke rettigheter reindriftsamer har til land og vann når den nye Sameretten skal behandles. Same og reineier Inge Even Danielsen sitter i rådgivende utvalg for samiske spørsmål i Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg er Danielsen styremedlem i Norske reindriftssamers landsforbund. Danielsen driver med tamrein i heimkommunen Røros, Tydal, Selbu, Holtålen, Midtre Gauldal og i Østerdalen.

- Om man tenker rent rettferdighetsmessig, så meiner jeg at Forollhogna burde vært tilbakeført til den samiske drifta.Ble tvinga vekk

Samene drev med tamrein i Forollhogna-området til slutten av 1800-tallet. Da kom det lover som forbød dem å drive med reindrift i store områder, inkludert det som i dag er Forollhogna nasjonalpark. Flere interesser så det nødvendig å begrense de samiske rettighetene:

- Her var det alt ifra nasjonalisme, darwinisme og at jordbruket som var regnet som noe av det mest aktverdige skulle beskyttes mot reindrifta, sier Danielsen.

- Samene ble regelrett jaga derifra. Noen trakk seg unna frivillig. Det var også tvang inne i bildet. Det er udiskutabelt at dette er områder som samisk reindrift har brukt i kanskje uminnelige tider. Det er ikke bare i Forollhogna vi har denne situasjonen, men også andre områder av Midtre Gauldal. I dag har vi ei unaturlig vestgrense som det har vært umulig å overholde heilt siden grensa ble laga, forteller Danielsen.Villreinområde oppfatta som tjuveri

I dag er det 24 familier som driver med tamrein i Sør-Trøndelag. Forslaget om ny samerett har nylig vært til høring i kommunestyrer og fylkesting. Politikere i Midtre Gauldal har reagert kraftig på forslaget til ny samerett. De ønsker ikke at samene skal få større retter eller innflytelse enn i dag. Opprettinga av villreinområdet i Forollhogna i 1968 blir oppfatta som et tjuveri blant samene. Mye av argumentene for å opprette nasjonalparken i 2001 var det myndighetene meiner er en villreinstamme. Gamle samer meiner det var opp mot 10.000 tamrein i Forollhogna-området da det var tamreindrift der.- Bør kunne skyte elg under reindrifta

Inge Even Danielsen meiner reindriftsamer bør kunne skyte elg under reindrifta og utfordrer grunneierretten.Samerettsutvalget ble på nytt satt ned i 2001 for å utrede samiske rettigheter. De har nylig kommet med sin innstilling. Inge Even Danielsen meiner at flertallet ikke går langt nok:

- Det er ikke før på 1900-tallet at det var grunneierrett med elgjakt. Fram til da så lå elgjakta inn under allemannsretten. I store deler av våre områder var det heller ikke vanlig av grunneierne å jakte før langt ut på 70-tallet.

New Articles