1000 melhusbygger i helseundersøkelse

Melhus kommune er med i et internasjonalt folkehelseprosjekt som vil berøre mer enn tre millioner europeere. Prosjektet vekker oppsikt og innebærer blant annet kartlegging av helsetilstanden til folk i Melhus.

Håper på svar: Elisabeth Heggheim er kommuneadministrasjonens kontaktperson inn mot helseundersøkelsen. 

New Articles

- Dette prosjektet skal kartlegge helsetilstanden til innbyggerne i nærmere 30 kommuner i åtte land i Europa ved at befolkningen sjøl får gi uttrykk for hvordan de opplever egen helse. Den kunnskapen prosjektet bringer i havn, skal brukes til å igangsette forebyggende og helsefremmende tiltak der en ser det nødvendig. Målet er nærmest en oppskrift for godt folkehelsearbeid som kan brukes over hele Europa, opplyser Richard Brattli, leder av Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Totalt er 11 norske kommuner og fylkeskommuner med i prosjektet på grunn av at de allerede er medlemmer i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. En av disse er altså Melhus kommune. Verdens Helseorganisasjon ønsker også å bruke prosjektet til å styrke lokaldemokratiet og bedre folkehelsa. Prosjektet er svært godt forberedt, og undersøkelsene som skal gjøres er i fagmiljøet regnet som et veldig godt verktøy for å bedre befolkningens helse, i og med at den gir svar på hvordan folk sjøl oppfatter sin helse- og livssituasjon.

Tilfeldig utvalg
Undersøkelsen skal gjennomføres i Melhus i 2006, og 1000 innbyggere vil bli bedt om å delta. Ifølge virksomhetsleder i aktivitet og bevegelse i Melhus, Elisabeth Heggheim, er det et tilfeldig utvalg av melhusbygger som får tilbudet om å delta i undersøkelsen. Det er Statistisk Sentralbyrå som sørger for å velge ut en representativ gruppe melhusbygger med aldersspredning mellom 15 og 79 år. Disse vil så få tilsendt et spørreskjema. Det er snakk om sju – åtte A4-sider med spørsmål der en skal krysse av. Lignende undersøkelser har gitt svarprosent på 50 – 65. Noe en tar hensyn til i antall utsendte spørreskjema. Det er ingen ordinær legekonsultasjon involvert i undersøkelsen, kun den enkeltes sjølopplevde helsesituasjon. Det er med andre ord ikke så mye snakk om diagnoser, men mer om mestring og måten en sjøl opplever egen helse. Dermed får en inn kunnskap som blir et alternativ til registrerte data fra legetjeneste og sykehus. Heggheim er kommuneadministrasjonens kontaktperson inn mot dette prosjektet. Hun opplyser at de norske besvarelsene skal bearbeides av Folkehelseinstituttet. Hun understreker at det er svært viktig at folk i Melhus ser forskjell på denne undersøkelsen og andre forespørsler, galluper osv.


Les mer i lørdagsavisa.