Kulturhistorisk park til Gimse

På Melhus Historielags årsmøte mandag vedtok laget Gimse som lokaliseringssted for en kulturhistorisk park/senter. Laget foreslår også at forsikringspremien for Elverhøy skole, settes av til kulturhistorisk senter.

NY LEDER: Erik Tofte er nyvalgt formann i Melhus Historielag, etter at Ronald Nygård takket nei til gjenvalg. 

New Articles

Melhus Historielag har over lang tid drøftet grundig de forskjellige lokaliserings-alternativene for en lokalhistorisk park- eller senter i Melhus. Ei arbeidsgruppe i laget kom etter lang overveielse til at Gimse må få førsteprioritet. Knyttet som det er til de viktigste historiske stedene i nedre Melhus som Gimsan og Rimol, med kommunens tursenårssted og Sagastien kloss opp til de aktuelle arealene. Der en for øvrig under arkeologiske utgravinger i fjor fant kokegroper og stolpehull etter langhus, som kan åpne for rekonstruksjon på stedet. Området er regulert til friområde og er på cirka 27 dekar.

Votering

Temaet ble diskutert også på årsmøtet, før voteringen som ga som resultatet 10 stemmer for Gimsan, to blanke og to imot. Nyvalgt leder i historielaget Erik Tofte, sier at det nå var på tide å ta en avgjørelse og ikke ”tverre” på denne saken lenger, i håp om at historielagets standpunkt kan bringe saken videre. Historielaget forfattet også et brev som vil bli sendt til Melhus kommune, der den lokalhistoriske parken er tema. Ifølge Tofte, er det Jarle Øyen som er ”far” for ideen, som laget nå slutter seg fullt og helt til, nemlig at dersom vernemyndighetene ikke forlanger gjenreising av gamle Elverhøy skole, bør Melhus kommune forhandle med forsikringsselskapet om forsikringsbeløpet kan brukes til den lokalhistoriske parken. Historielaget understreker at dersom vernemyndighetene forlanger gjenreising av det gamle skolebygget, så er det OK for dem. Men i motsatt fall, kan forsikringssummen nyttes som kommunens bidrag til det lokalhistoriske senteret. Kanskje ser vi her konturene av et økonomisk reiregg?

Årsmøtet

På årsmøtet ble det formannsskifte i laget. Ronald Nygård hadde bedt seg fritatt fra formannsvervet etter tre år. I tillegg har han 14 år bak seg som formann i Gauldal Historielag, så han følte det kunne være godt å slippe fri en periode. Han fortsetter imidlertid i styret, der nestleder Erik Tofte rykket opp som formann. Signy Rytter Overbye ble gjenvalgt i styret, som ellers består av Arne Myrvang og Randi Kregnes. Økonomien i laget er god. Årsskriftet ”Melhusbyggen” betaler seg sjøl. Laget kom også godt fra det i forbindelse med deltagelsen i reisinga av bautaen over Niels Nielsen Dahl i høst. Laget har en bra medlemsauke, og har i dag 152 medlemmer. Årsmøtet fant sted i historiske omgivelser i den gamle tingstua på tidligere Melhus psykiatriske. Åsmund Snøfugl holdt et interessant foredrag om avisene i Gauldalen.