"Norsk sau kan ikke være mat for finsk-russisk ulv"

Bøndenes viktige næringsgrunnlag skal ikke bli til finsk-russisk ulvemat!

Maren Grøthe er leder for Senterungdommen i Melhus, og tredjekandidat for Melhus Senterparti. Arkivfoto: Gunn Heidi Nakrem. 

Debatt

Leserinnlegg skrevet av Maren Grøthe, leder i Melhus Senterungdom

MDGs fylkestingsrepresentant, Tommy Reinås, hevder ulvedebatten i Norge i stor grad består av et sviktende kunnskapsgrunnlag, men glemmer altfor mange viktige aspekt ved dagens situasjon.


Ulven skal få leve her i landet fordi den hører til her

Et stort flertall av Norges befolkning ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene våre.

 

De siste årene har mange bønder opplevd enorme tap, av blant annet sauer, til ulv hver eneste beitesesong. Dette resulterer i overveldende inntektstap for hver enkelt bonde, store erstatningssummer for staten og at mange motvillig velger å legge ned gårdsbruk fordi de ikke kan bruke utmarksbeitene. I Åmot var det for noen få år siden over 20 sauebruk, i dag er det kun fire igjen. Samtidig rapporterer de som lever i områder med ulv i nærheten at de ikke føler seg trygge nok til å gå rundt sitt eget hus lenger, og at dette går på bekostning av livskvalitet. Disse forholdene gir store konsekvenser, både for næringsgrunnlaget og livet hos den enkelte, men også for det norske samfunnet som helhet. Slik kan vi ikke ha det!

I 2016 vedtok Stortinget det omtalte ulveforliket. Gjennom dette vedtaket ble det satt et bestandsmål for antallet ulv vi skal ha i Norge, men vi er allerede kommet langt over det målet som Stortinget satte for kun to år siden. Derfor besluttet rovviltnemndene å ta ut tre ulveflokker i ulvesonen, men regjeringen tillot kun å ta ut én flokk. På den måten nærmest motarbeider de Stortingets vedtak. Dette er altfor dårlig oppfølging av Stortingsflertallet og et stort brudd på det demokratiske styresettet Norge bygger på, som er kun en av flere faktorer til at vi er mange som har slått alarm rundt denne saken.

Likevel velger Reinås å forenkle denne debatten til at alt handler om faktafeil rundt hvorvidt ulven er satt inn i Norge eller ikke, om de er en naturlig del av vårt biologiske mangfold eller om den kan leve i uberørt natur. Dette er en total avsporing fra hva den egentlig handler om. Hvor er faktaene rundt hvordan ulv påvirker dagens sauenæring? Hvor er det helhetlige synet på hvordan ulven kan ha en innvirkning på vårt biologiske mangfold, og hvor er hensynet til de menneskene som lever i situasjonen hver eneste dag?

Et av argumentene Reinås bruker er at de store predatorene er viktige for naturen vår, selv om han selv hevder at all fakta peker mot at ulvebestanden som befinner seg i Norge er av finsk-russisk opprinnelse. I Russland har de registrert over 60 000 slike ulver, dermed er de overhodet ikke en truet art eller en fare for vårt biologiske mangfold om vi regulerer bestanden. Ulven var utryddet en periode i Norge, uten at naturen vår tok noen skade av det. Det som derimot er ei stor bekymring, er alle de rødlistede artene som vil bli truet om ulven fører til at vi stopper dagens beitenæring.

Beitedyr i den norske utmarka sørger for at vi holder landskapet åpent og gir viktige leveområder for mange arter. Redusert beite og slått er antatt å påvirke 685 arter negativt. Disse utgjør hele 29 % av artene på rødlista. Det vil si at Reinås i praksis ønsker å prioritere en art som verken er norsk eller utrydningstruet, til fordel for arter som er begge deler – det er faktisk en enorm trussel for vårt biologiske mangfold.

Vi må heller ikke undervurdere verdien av norsk, kortreist, trygg og sunn mat. I Sverige har de over 300 ulv, men en desto mindre andel av sauebønder. Dette er veldig kritisk for landets selvforsyning av mat, vi kan ikke gå i den samme fellen i Norge. Norsk kjøttproduksjon er en av de beste i verden med god dyrevelferd og minimalt antibiotika bruk, men den norske sauenæringen er avhengig av å ha mulighet til beiting på utmark - over halvparten av fôret i den norske saueproduksjonen hentes derfra. Det vil si at lammekjøtt-produksjonen ville blitt mer enn halvert om dyra skulle beite på innmark. I tillegg er lammekjøtt produsert på utmarksbeite både bedre og sunnere enn kjøtt fra dyr som er blitt fôret opp på kraftfor, som vi for øvrig måtte importert. Dette er både dyrere, mindre miljøvennlig og dårlig utnyttelse av ressursene våre.

Vi i Senterungdommen og Senterpartiet ønsker å bruke naturen vår til verdiskapning og se hele Norge. Sauenæringen er en viktig aktør som gir oss god, trygg, sunn og lokalprodusert mat og et godt vedlikeholdt kulturlandskap. Samtidig som den bidrar til at mange arter får opprettholdt sitt naturlige habitat og sysselsetter en stor mengde mennesker rundt i landet vårt. Bøndenes viktige næringsgrunnlag skal ikke bli til finsk-russisk ulvemat!

Maren Grøthe

Jegeren: - Ulven rakk så vidt å se meg før den ble skutt

Den unge jegeren mener det var tilfeldig at akkurat han fikk skutt ulven på Lundamo.

Debatt